Privātuma politika

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šī Privātuma politika nosaka personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus vāc un glabā galvenais personas datu apstrādātājs kehahooldus.ee (turpmāk datu apstrādātājs).

1.2. Privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu pārzinis.

1.3. Šīs Privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kas iegādājas preces vai pakalpojumus datu pārziņa vietnē.

1.4. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos noteiktos datu apstrādes principus, cita starpā datu apstrādātājs personas datus apstrādā likumīgi, godīgi un droši. Datu apstrādātājs var apstiprināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem.

PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA
2.1. Personas dati, ko vāc, apstrādā un glabā datu pārzinis, tiek vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Kopīgojot savus personas datus, datu subjekts dod tiesības datu pārzinim privātuma politikā noteiktajiem mērķiem vākt, organizēt, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus datu subjekts tieši vai netieši izplata datu pārzinim, iegādājoties preces vai pakalpojumus vietnē.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai viņa sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas iesniegšana tiek uzskatīta par mūsu privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties paziņot datu apstrādātājam par jebkādām izmaiņām iesniegtajos datos.

2.4. Datu pārzinis neatbild par kaitējumu, kas nodarīts datu subjektam vai trešajām personām, ja datu subjekts iesniedzis nepatiesus datus.

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE
3.1. Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:

3.1.1. Vārds un uzvārds;

3.1.2. Dzimšanas datums;

3.1.3. Telefona numurs;

3.1.4. Epasta adrese;

3.1.5. Piegādes adrese;

3.1.6. Norēķinu konta numurs;

3.1.7. Maksājumu kartes dati;

3.2. Papildus iepriekšminētajam datu apstrādātājam ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskajos reģistros.

3.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

b) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts, piedaloties datu subjektam, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu pirmslīguma pasākumus;

c) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārziņa juridisko pienākumu;

f) personas datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm, ja vien šādas intereses neatsver datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības attiecībā uz personas datu aizsardzību, jo īpaši, ja dati priekšmets ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstrādes mērķim:

3.4.1. Apstrādes mērķis – drošība un drošums

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem

3.4.2. Apstrādes mērķis – pasūtījuma apstrāde

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – 3 mēneši.

3.4.3. Apstrādes mērķis ir nodrošināt e-veikala pakalpojumu darbību

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – 3 mēneši.

3.4.4. Apstrādes mērķis – klientu vadība

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – 3 mēneši.

3.4.5. Apstrādes mērķis – finanšu darbība, grāmatvedība

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem

3.4.6. Apstrādes mērķis – mārketings

Maksimālais personas datu glabāšanas laiks – 3 mēneši.

3.5. Datu pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, pilnvarotajiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjerpasta uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārsūtīšanas pakalpojumus. Datu apstrādātājs ir personas datu galvenais apstrādātājs. Maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus datu apstrādātājs pārsūta pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

3.6. Apstrādājot un uzglabājot datu subjekta personas datus, apstrādātājs īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Datu pārzinis glabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.

4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3. Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu.

4.5. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar e-veikala klientu atbalsta dienestu info@kehahooldus24.ee

4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Šie datu aizsardzības nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. Direktīva 95/46/EK un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

5.2. Datu apstrādātājam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt datu aizsardzības nosacījumus, par izmaiņām paziņojot datu subjektiem ar tīmekļa vietnes www.kehahooldus24.ee starpniecību.