Tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1. Tämä tietosuojaseloste säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa vastuullinen henkilötietojen käsittelijä kehahoodos.ee (jäljempänä tietojen käsittelijä).

1.2. Tietosuojaselosteen mukaan rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietosuojaselosteen käsittelijä käsittelee.

1.3. Asiakas on tietosuojaselosteen mukaan jokainen, joka ostaa tavaroita tai palveluita tietojenkäsittelijän verkkosivuilta.

1.4. Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lain säännösten mukaisesti.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN
2.1. Henkilötiedot, joita tietojenkäsittelijä kerää, käsittelee ja tallentaa, kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity suoraan tai välillisesti jakaa tietojen käsittelijän kanssa ostaessaan tavaroita tai palvelut verkkosivuilla.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tietojen käsittelijälle antamissaan tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

2.4. Tietojen käsittelijä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidyn väärien tietojen antamisesta.

3. ASIAKKAiden HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu-ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Tietojen käsittelijällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on henkilötietojen suojaa koskevan yleisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen tekemistä rekisteröidyn pyynnöstä;

c) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava , varsinkin jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 3 kuukautta.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 3 kuukautta.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 3 kuukautta.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 3 kuukautta.

3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluita tarjoaville yrityksille.Tietojen käsittelijä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.

3.6. Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan tietojenkäsittelijä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Tietojen käsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 3 kuukautta.

4. TIETOJEN OIKEUDET
4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4 Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@kehahooldus24.ee käyttääkseen oikeuksiaan.

4.6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle oikeuksiensa turvaamiseksi.

5. LOPPUSÄÄNNÖKSET
5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti. direktiivin 95/46 / EY / EY (yleinen henkilötietojen suojaa koskeva asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön kumoaminen.

5.2. Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille www.kehaholdos24.ee -sivuston kautta.